Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Palackého 524/37
769 01 Holešov
+420 573 396 098
gym.hol@gymhol.cz

Nacházíte se zde: Úvod » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace vyplývají ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu:

 1. Název povinného subjektu

  Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

 2. Důvod a způsob založení

  Dne 1. ledna 1995 vzniklo rozhodnutím ministra školství ČR v Praze dle č. j. 28754/94-61 Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov jako samostatná příspěvková organizace. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. j. 24329/2001-14 ze dne 25. září 2001 se Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Palackého 524, 769 01 Holešov, stává s účinností od 1. října 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č.667/Z24/04 ze dne 23. 6. 2004. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0123/Z05/05 ze dne 31. 8. 2005 s činností od 1. 9. 2005. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0125/Z05/09 ze dne 17. 6. 2009.

  Rozhodnutím MŠMT č. j. 23567/2007-21je škola zařazena do školského rejstříku jako střední škola.

  Hlavní účel školy je poskytování výchovy a vzdělávání. Předmět činnosti vymezen § 7 a 15 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy a zákonem č 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění a prováděcími předpisy.

  Škola provozuje také doplňkovou činnost:

  1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 Živnostenského zákona.
  2. Realitní činnost

  MŠMT České republiky usnesením č. 30732/94-61 ze dne 19. 12. 1994, v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 písm. d) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, jmenovalo PaedDr. Zdeňka Janalíka do funkce ředitele školy Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov s účinností od 1. 1. 1995.

 3. Organizační struktura

  Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem Organizační řád Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov.

 4. Kontaktní spojení

  Adresa: Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
  Palackého 524/37
  769 01 Holešov
  Telefon: 573 396 098
  Ředitel školy: 573 398 966
  Email: gym.hol@gymhol.cz
  www: http://www.gymhol.cz
  Úřední hodiny: 7:30 – 16:00 hodin

 5. Bankovní spojení

  Peněžní ústav: Komerční banka Holešov
  Číslo účtu: 8382660237/0100
  IČ: 479 35 774
  IZO školy: 102 519 951
  IZO ředitelství: 600 015 050

 6. Dokumenty (seznam hlavních dokumentů školy)

  • Rozvrh školy
  • Školní řád Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov
  • Vnitřní pracovní řád Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov
  • Organizační řád Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov
  • Výroční zpráva Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov
  • Koncepce dalšího rozvoje Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov
  • Vnitřní předpisy školy (směrnice, prováděcí předpisy, příkazy ředitele školy).
  • Rozpočet školy:
   http://www.zkola.cz/zkedu/management/oddelenirozpoctuafinancovaniskolstvivprenesenepusobnosti/default.asp

  Dokumenty jsou dostupné na vyžádání níže uvedeným způsobem, některé z nich přímo na webových stránkách školy.

 7. Místo a způsob, jak získat informace

  Ústní podání

  • telefonicky – telefon školy
  • osobně - v kanceláři školy

  Písemné podání

  Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na poštovní adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu elektronické podatelny s uvedením následujících údajů:

  1. Identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, příp. adresa e-mailu; u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon příp. adresa e-mailu).
  2. Předmět žádosti.
  3. Způsob vyzvednutí informace (písemně, faxem, e-mailem, na paměťovém médiu, osobně).
  4. Datum a podpis.

  V případě neformálních zpráv, dotazů, podnětů, vzkazů a dalších zpráv, které nejsou podnětem žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem, je možno použít kterýkoliv z výše uvedených kontaktů.

 8. Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí

  Ústní podání

  • telefonicky – telefon školy
  • osobně - v kanceláři školy

  Písemné podání

  Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na poštovní adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu elektronické podatelny s uvedením následujících údajů:

  1. Identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, příp. adresa e-mailu; u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon příp. adresa e-mailu).
  2. Předmět žádosti.
  3. Způsob vyzvednutí informace (písemně, faxem, e-mailem, na paměťovém médiu, osobně).
  4. Datum a podpis.

  V případě neformálních zpráv, dotazů, podnětů, vzkazů a dalších zpráv, které nejsou podnětem žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem, je možno použít kterýkoliv z výše uvedených kontaktů.

 9. Opravné prostředky

  Proti rozhodnutí ředitele školy se lze v režimu správního řízení odvolat prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu (Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín). Opravné prostředky v písemné podobě lze zaslat na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy.

 10. Formuláře

  Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formulář získat.

  • Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu.
  • Žádost o přeřazení žáka do vyššího ročníku.
  • Žádost o přijetí ke vzdělávání ve střední škole.
  • Žádost o povolení přestupu.
  • Žádost o změnu oboru vzdělání.
  • Žádost o přerušení vzdělávání.
  • Žádost o uvolnění z tělesné výchovy - interní dokument.
  • Žádost o opakování ročníku.
  • Žádost o přijetí do vyššího ročníku střední školy.
  • Žádost o ukončení studia - interní dokument.
  • Potvrzení o studiu - interní dokument.
  • Žádost o vystavení opisu vysvědčení - interní dokument.
  • Žádost o uvolnění z vyučování (v kompetenci ředitele školy) - interní dokument

  Všechny uvedené formuláře lze získat v tištěné podobě v úřední hodiny v kanceláři školy, případně elektronickou formou.

 11. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 12. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje

  • Nejdůležitější používané předpisy

   Ke stažení na adrese:
   Dokumenty - MŠMT ČR
   Zlínský kraj - školství Zkola – informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje

  • Vydané předpisy
   1. Hlavní dokumenty školy
   2. Vnitřní směrnice
   3. Prováděcí předpisy
   4. Příkazy ředitele školy
 13. Úhrada za poskytování informací

  Poplatky za poskytnutí informace jsou následující:
  Vyhotovení druhopisu vysvědčení – 140,- Kč
  Vyhledání a zpracování informace – 100,- Kč za každou započatou hodinu práce
  Zhotovení fotokopie formát A4 – 1 stránka černobílá – 1,- Kč
  Poštovné – za zaslané informace

 14. Licenční smlouvy

  Bez licenčních smluv

 15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Výroční zprávy naleznete v samostatné sekci

 16. Ochrana osobních údajů

  Politiku ochrany osobních údajů naleznete v přiloženém souboru