Vyhledávání  

KRPŠ

Stanovy Klubu rodičů a přátel školy


I. Úvodní ustanovení

 1. KRPŠ je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu a vzdělání dětí a mládeže, práci školy. Je založena jako dobrovolné sdružení občanů podle zákona č. 83/1990 Sb.
 2. KRPŠ je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy žáků gymnázia, hájí a provozuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich uplatnění v životě společnosti.
 3. KRPŠ je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích.
 4. Název a sídlo: Klub rodičů a přátel školy při Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov, Palackého 524, 769 01 Holešov

 

II. Cíle klubu
Činnost klubu je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny a školy a na účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání:

 

III. Organizace Klubu rodičů a přátel školy

 1. Členem klubu se může stát každý občan starší 18 let. Rodiče, zákonný zástupce žáka, absolvent školy, ostatní občané i právnická osoba.
 2. Členství v klubu vzniká podpisem na seznamu členů klubu třídy nebo podáním písemné přihlášky.
 3. Členové klubu mají právo volit orgány klubu a být do těchto orgánů voleni. Mají právo vyjadřovat se prostřednictvím klubu k činnosti školy a mají právo být o této činnosti informováni.
 4. Členové klubu jsou povinni účastnit se schůzí klubu a platit členské příspěvky.
 5. Orgány KRPŠ (klubu):
  členská schůze
  výbor klubu
  revizní komise
 6. Způsob jejich ustanovování:
  Členy výboru jsou:
  zvolení zástupci z řad rodičů případně zákonní zástupci
  zvolení zástupci pedagogických i nepedagogických pracovníků
  Počet členů výboru: z každé třídy zástupce z řad rodičů, nejvíce 16, z řad zaměstnanců gymnázia 3, celkem 19. V čele výboru stojí předseda volený výborem.

 

IV. Majetek klubu

 1. Majetek klubu tvoří:
  členské příspěvky
  dary
  výtěžky akcí klubu
  jmění klubu
 2. Evidenci klubu (majetek) a hospodaření s jeho prostředky vede pokladník.
 3. Kontrola hospodaření: kontrolu hospodaření klubu provádí revizoři, členové revizní komise volení výborem klubu.
 4. Výši členského příspěvku schvaluje shromáždění rodičů vždy na jedno hospodářské období. Výběr příspěvku je vždy rozdělen na dvě části, přičemž jedna část je placena v měsíci září, druhá část až po schválení celku valnou hromadou. Zpravidla ve druhém pololetí školního roku. Pokud rodiče mají na gymnáziu více dětí, příspěvek platí za každé dítě.

 

V Holešově, 15.11.2004