Vyhledávání  

Místo a způsob získání informací, podání žádostí, stížností, podnětů

Ústní podání

 

Písemné podání

Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na poštovní adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu elektronické podatelny s uvedením následujících údajů:

  1. Identifikace žadatele (u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, příp. adresa e-mailu; u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon příp. adresa e-mailu).
  2. Předmět žádosti.
  3. Způsob vyzvednutí informace (písemně, faxem, e-mailem, na paměťovém médiu, osobně).
  4. Datum a podpis.

V případě neformálních zpráv, dotazů, podnětů, vzkazů a dalších zpráv, které nejsou podnětem žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem, je možno použít kterýkoliv z uvedených kontaktů.