Vyhledávání  

Středoškolská odborná činnost

SOČ NA GYMHOLU OPĚT NAŽIVO!

 

Dne 12. 4. 2022 se na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově uskutečnilo okresní kolo 44. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ), ve kterém poměřili své síly žáci středních škol z okresu Kroměříž. Samotné soutěži předcházela tvorba práce na téma, které si žáci zvolili na začátku školního roku.

V průběhu této práce se žáci naučí pracovat s odbornou literaturou a různými zdroji, které v práci musejí podle správných zásad odcitovat.  Zároveň si prohlubují své znalosti a postupně se profilují pro budoucí vysokoškolské studium a povolání. Žáci rovněž můžou využít možnosti spolupráce s vysokoškolskými a vědeckými pracovišti.

Po této usilovné práci museli všichni zapojení žáci prezentovat výsledky svého snažení v okresním kole SOČ, které mohlo po dvou letech distanční výuky konečně proběhnout v normálním stavu „naživo“. Soutěž byla rozdělena do dvou sekcí: přírodovědné, která byla určena pro obory 3 (Chemie), 4 (Biologie), 6 (Zdravotnictví) a 8 (Ochrana a tvorba životního prostředí); a společenskovědní, která byla vyčleněná pro obory 14 (Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času), 15 (Teorie kultury, umění a umělecké tvorby), 16 (Historie) a 17 (Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory). V obou sekcích zasedla tříčlenná porota složená ze středoškolských pedagogů a odborníků na zmíněné obory.

Hned v několika kategoriích uspěli právě naši holešovští gymnazisté. V oboru 3 (Chemie) obsadila 1. místo Nikola Dvorníková ze septimy, která se ve své práci zabývala koloidními částicemi, konkrétně stříbra a zlata, jejich obecným popisem a popisem jevů s nimi souvisejícími a jejich přípravou. Pojednávala o širokém využití těchto částic. Cílem praktické části bylo srovnání některých metod jejich přípravy a samotná příprava koloidních soustav. Na práci odborně spolupracoval doc. RNDr. Robert Prucek, Ph. D. z katedry fyzikální chemie Univerzity Palackého v Olomouci. Ve stejném oboru se umístila na 2. místě Nikol Schönwälderová ze septimy s prací, ve které analyzovala pigmenty na březové kůře z 16.–18. století.

V oboru 4 (Biologie) obsadil 1. místo David Chrenšč z 3.B s prací, ve které se věnoval chovu tropických brouků z celého světa. Tomuto koníčku se autor věnuje již od útlého dětství a ve spolupráci se Zoo Zlín chová okolo 40 druhů brouků. Díky těmto zkušenostem si vytvořil vlastní techniky chovu tropických brouků, které přetavil do své Středoškolské odborné činnosti. S prací „Chov exotického ptactva“ se na 3. místě umístil Stanislav Špirka z 3.B.   

V oboru 14 (Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času) skončila na 1. místě Klára Martincová ze septimy, která se ve své práci zabývala problematikou rodin s psychicky nemocným jedincem. Práce si kladla za cíl analyzovat pocity rodinných příslušníků nemocného jedince a zjistit, jaký vliv mají tyto pocity na vystupování rodiny ve společnosti. Výzkum byl proveden metodou kvalitativního rozhovoru se čtyřmi respondenty.

A konečně i v oboru 17 (Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory) kralovala septima, tentokrát Jakub Němec, který se věnoval tématu změny klimatu a jejího vlivu na spotřebitelské chování generace Z. V praktické části práce ověřoval stanovené hypotézy v dotazníku, který mu vyplnilo 448 zástupců generace Z, a navíc uskutečnil rozhovory s odborníky z environmentálních organizací k této problematice (Greenpeace a Fridays For Future).  

Co říci závěrem? ARISTOTELES ve své koncepci ctností uvádí, že pravá ctnost je uprostřed mezi dvěma extrémy. Jako příklad uvádí „duchaplnost“, která je mezi „mrzutostí“ a „komediantstvím“. Jsme moc rádi, že naši žáci projevili ve svých prezentacích zmíněnou „duchaplnost“ naplno a přejeme jim hodně štěstí v krajském kole soutěže, které se uskuteční 25. dubna na gymnáziu v Uherském Brodě.   

Mgr. Vít Janalík
organizátor okresního kola SOČ, okres Kroměříž

 

Foto 1 zleva: Jakub Němec, Nikola Dvorníková, Nikol Schönwälderová, Klára Martincová 

Foto 2: David Chrenšč