Vyhledávání  

Současnost

V průběhu uplynulých dvaceti let došlo k celé řadě změn v obsahu vzdělávání, projektové činnosti školy, spolupráci s partnery, materiálně technickém zabezpečení školy či mezinárodní spolupráci.
V oblasti vzdělávací se zásadní změnou stal přechod na vzdělávání dle rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích plánů. Zde se škola a její pedagogičtí pracovníci zapojili již v úvodní fázi tohoto procesu do pilotního vytváření a ověřování těchto dokumentů.


Se vstupem České republiky do Evropské unie také souvisí zapojení školy do projektové činnosti. Učitelé školy se v průběhu tohoto období zapojili do celé řady individuálních i kolektivních projektů. Za zmínku určitě stojí vzdělávací a rozvojové projekty tzv. Šablony, Laboratorium přírodních věd a v neposlední řadě mezinárodní projekty Erasmus +, které v posledních letech tohoto dvacetiletí přinášejí našim učitelům a žákům nejen rozvoj jazykových dovedností, ale i mezinárodní zkušenosti a rozhled.


Zvláště v posledních letech se nebývale rozrostla spolupráce s partnery. Škola se stala fakultní školou a velmi úzce spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci, TU v Ostravě a Fakultou aplikované informatiky UTB ve Zlíně. Pravidlem se staly besedy a odborné přednášky učitelů těchto VŠ na našem gymnáziu, stejně jako exkurze našich žáků na vysokoškolská pracoviště. Systematicky jsou také do výuky zapojováni odborníci z praxe. V této oblasti rozvíjíme také spolupráci se základními školami našeho regionu i dalšími subjekty veřejné správy (město Holešov, MKS,…) a soukromé sféry a v neposlední řadě s partnerskými školami v SRN a Rusku.


I v tomto období se škola dále rozvíjela v oblasti materiálně technických podmínek sloužících k naplňování školních vzdělávacích programů. Realizovanými investičními akcemi a opravami se neustále zlepšovaly technické parametry provozu. K nejvýznamnějším investičním akcím patřilo dokončení rekonstrukce školy v letech 1999 a 2001, kdy byly dokončeny nové učebny a aula v půdní vestavbě, následně rekonstrukce elektroinstalace. V letech 2017 až 2019 byla realizována další rozsáhlá rekonstrukce budovy školy obsahující kompletní výměnu střešní krytiny, všech oken, zateplení stropů a obnovu fasády. Částka, kterou ze zásadní části financoval zřizovatel školy Zlínský kraj, dosáhla výše cca. 48 630 000 Kč (z toho 6 251 000,- Kč poskytlo MŽP ČR). Současně byla, v částce cca 800 000 Kč, v budově školy kompletně rekonstruována strukturovaná kabeláž, což umožňuje efektivnější využívání informačních technologií žáky i zaměstnanci školy. Uživatelský komfort rekonstruovaných prostor se průběžně zvyšoval také pořízením nového vybavení. Vznikly nové učebny ICT, chemie, biologie, modernizovaly se jazykové učebny a laboratoř chemie. Moderní technika byla také instalována v kmenových učebnách pro běžné využívání ve výuce.


Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově již 120 let nabízí všeobecné vzdělání, jehož potřeba v dnešním globalizovaném a rychle se měnícím světě nabývá na stále větším významu, neboť rozvíjí vlastnosti a schopnosti, jako je flexibilita, samostatnost v rozhodování, kreativita, schopnost sebereflexe a další, bez kterých se člověk v budoucí praxi neobejde. Je to dobrý základ pro další rozvoj školy.